Zapraszamy na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2021/2022


Termin rekrutacji:

do 14.11.2021 r.  - termin rejestracji internetowej:


Termin składania dokumentów:

do 17.11.2021 r.
pon., wt., czw., pt., godz. 9:00 – 15:00
śr., godz. 12:00 – 17:00
sob., godz. 9:00 – 13:00


Miejsce składania dokumentów, osobiście lub korespondencyjnie:

Dziekanat
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

I etap: rejestracja on-line: www.irka.uni.wroc.pl
II etap: złożenie kompletu dokumentów w terminie 7 dni od rejestracji.

ZASADY REKRUTACJI


Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest złożenie w wymaganym terminie w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia wymaganych dokumentów Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia podyplomowe, na pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej, dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych.

Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim) na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK, uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.


WYMAGANE DOKUMENTY


Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line oraz złożenie w wymaganym terminie w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia następujących dokumentów:

- podania o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (formularz rejestracyjny on-line zamieszczony na stronie: www.rekrutacja.uni.wroc.pl), formularz rejestracyjny należy wydrukować i dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych,

- kserokopii dyplomu bądź poświadczonej notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,

Dokumenty można złożyć osobiście w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres sekcji.

Płatności za studia można dokonać w nieoprocentowanych ratach, na wniosek słuchacza.


REJESTRACJA


Formularz rejestracyjny on-line zamieszczony na stronie: www.rekrutacja.uni.wroc.pl Formularz rejestracyjny należy wydrukować i dołączyć do dokumentów rekrutacyjnychStrona rekrutacyjnaStudia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved.