Studia w roku akademickim 2021/2022  
Program Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami zakłada dwa semestry nauki w trybie niestacjonarnym. Obejmuje 193 godzin zajęć. Ogólna liczba punktów ECTS dla przedmiotowych studiów wynosi: 68. W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 11 przedmiotów oraz przystąpić do 3 egzaminów w formie ustnej (zgodnie z planem studiów). W drugim semestrze słuchacze zobowiązani są uzyskać zaliczenia z 15 przedmiotów oraz przystąpić do 4 egzaminów w formie ustnej (zgodnie z planem studiów).

Pełna oferta


  
(plik PDF, 408 kb)

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved.